حمل و نقل

دانشگاه علم و صنعت ايران Iran University of Science and Technology was originally founded in 1929 as the first Iranian institution to train engineers. Located in Tehran, it consists of 14 departments, and has two branches in Arak and Behshahr. Web site offers information about admission, news, and conferences. دانشگاه علم و صنعت ايران Iran University of Science and Technology, tehran, persian, farsi , ahmadinejad, Mohammadali Barkhordari, Electrical Engineering, Automotive Engineering, Railway Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Mechanical Engineering,Metallurgy and Materials Engineering, Mathematics, Chemistry, Physics, Architecture and Urban Studies, Arak Branch, Behshahr Branch, Physical Training, electronic research center, Green Research center, cement research center, Asphalt mixtures & Bitumen Research Center, IT research center, Centre of Excellence for Power System Automation and Operation, Center of Excellence for Advanced Materials, center of excellence for fundamental studies in structural engineering, material research group, Power Electronic and Electric, Magnetic fields Research Lab دانشگاه علم و صنعت ایران ، دکتر محمد علی برخورداری ، دکتر حسن روحانی ، دکتر احمدی نژاد ، مهندسي برق ,مهندسي خودرو ,مهندسي راه آهن ,مهندسي شيمي, مهندسي صنايع, مهندسي عمران, مهندسي كامپيوتر, مهندسي مكانيك, مهندسی معماري و شهرسازي, مهندسي مواد و متالورژي, رياضي, شيمي, فيزيك, اراك, بهشهر, آموزش الکترونیک ، نور ، دانشکده مهندسی پيشرفت ، پرديس شماره 2 ، پژوهشکده الکترونيک ،پژوهشکده حمل و نقل ، پژوهشکده سبز ، پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ايران ،مرکز تحقيقات سيمان ، مرکز تحقيقات قير و مخلوطهای آسفالتی ، مرکز تحقيقات وفناوری اطلاعات ، مرکز تحقيقات نانوپترونيکس ،قطب علمی اتوماسيون و بهره برداری سيستم های قدرت ، قطب علمی مواد پيشرفته فلزی و سراميکی ، قطب علمی پژوهشهای بنيادين در مهندسی سازه ، قطب علمی مکانيک جامدات تجربی و ديناميک ، قطب علمی حمل و نقل ريلی ، قطب علمی مديريت روسازی،حمل و نقل و ايمنی ، قطب علمی فناوری آلياژهای با استحکام بالا ، قطب علمی مواد سراميکی در کاربردهای انرژی و محيط زيست ، قطب علمی معماری اسلامی ، قطب علمی بهينه سازی سامانه های پيشرفته توليدی و خدماتی

کلید واژه ها
لینک های ثبت شده در سایت
بازدید از سایت